Zasady i Warunki

Jest to tłumaczenie, a wersją decydującą jest wersja angielska.

 

 1. OGÓLNE

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (General Terms and Conditions of Sale (“GTC”) regulują oferowanie, sprzedaż i dostawę wszystkich towarów (zwanych dalej łącznie „Produktami”) od lub w imieniu ALCHEM EUROPE SA, 6 Rue de Candolle , 1211 Genewa, Szwajcaria oraz jego podmioty stowarzyszone („ALCHEM”), do klienta („Klient”) i mają zastosowanie do wszystkich transakcji między ALCHEM a Klientem.

1.2 Wszelkie zmiany do GTC są wiążące dla ALCHEM, jeżeli zostaną zatwierdzone przez ALCHEM na piśmie. Zatwierdzone zmiany obowiązują tylko w odniesieniu do pojedynczej transakcji, dla której zostały dokonane, i nie będą miały wpływu na przyszłe transakcje.

1.3 GTC zastępuje i wyklucza stosowanie wszelkich innych warunków, które mogą być zapisane lub wymienione w każdym zapytaniu ofertowym, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia, dowodzie płatności lub w innym dokumencie w dowolnej formie technicznej zastosowanej przez Klienta w zamówieniu lub płacąc za Produkty. Niezastosowanie się przez ALCHEM do sprzeciwu wobec warunków, o których mowa przez Klienta, w żadnym wypadku nie będzie interpretowane jako akceptacja któregokolwiek z warunków Klienta.

1.4 ALCHEM zastrzega sobie prawo do zmiany GTC w dowolnym momencie. ALCHEM powiadomi Klienta o wszelkich takich zmianach, odwołując się do odpowiedniej wersji GTC w swoich ofertach lub innych komunikatach oraz wysyłając zmienione GTC do Klienta na żądanie. Zmienione GTC wejdą w życie z dniem pierwszego powiadomienia o tych zmianach i będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji zawartych między Klientem a ALCHEM po dacie takiego powiadomienia.

 1. OFERTY, ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIE

2.1 O ile ALCHEM nie określił inaczej na piśmie, oferty złożone przez ALCHEM w jakiejkolwiek formie nie są wiążące dla ALCHEM, ale stanowią zaproszenie dla Klienta do złożenia zamówienia. Wszystkie oferty wystawione przez ALCHEM są odwołalne i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2.2 Zamówienia nie są wiążące, dopóki ALCHEM nie przyjmie ich na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Potwierdzone Zamówienie”). ALCHEM ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia według własnego uznania.

 1. CENY I ZMIANY CEN

3.1 Ceny i waluty Produktów są określone w Potwierdzonym Zamówieniu.

3.2 O ile w Potwierdzonym Zamówieniu nie określono inaczej, ceny ALCHEM obejmują standardowe opakowanie, ale nie obejmują Podatku od Wartości Dodanej ani żadnych innych podobnych podatków, ceł, opłat lub obciążeń w jakiejkolwiek jurysdykcji nakładanej w odniesieniu do Produktów lub ich dostawy („Podatki” ). Kwota wszelkich podatków nałożonych w związku ze sprzedażą Produktów na rzecz Klienta będzie na rachunek Klienta i zostanie dodana do każdej faktury lub oddzielnie fakturowana przez ALCHEM obciążając Klienta.

3.3 O ile ceny nie zostały wyraźnie oznaczone przez ALCHEM jako potwierdzone w Potwierdzonym Zamówieniu, ALCHEM jest uprawniony do podwyższenia ceny niedostarczonych Produktów, jeżeli wzrosły istotne czynniki kosztów produkcji determinujące Cenę Produktów. Czynniki te mogą obejmować między innymi (ale nie wyłącznie): ceny surowców i materiałów pomocniczych, energii, komponentów pozyskanych przez ALCHEM od stron trzecich (firm), opłaty rządowe, koszty transportu i składki ubezpieczeniowe. ALCHEM powiadomi Klienta o takim wzroście, który nie przekroczy proporcjonalnego wzrostu odpowiednich czynników kosztowych.

3.4 Jeśli ceny są podane w walucie innej niż dolar amerykański (USD) lub frank szwajcarski (CHF) lub euro (EUR), ceny obowiązują na podstawie kursu wymiany waluty w stosunku do USD i CHF (każda „ fxBase ”). Jeżeli w momencie otrzymania jakiejkolwiek płatności kurs USD lub CHF na podaną walutę wzrósł w stosunku do fxBase o więcej niż dziesięć procent (10%) („fxNew”), ceny zostaną odpowiednio dostosowane z mocą wsteczną poprzez pomnożenie ceny ze współczynnikiem (fxNew/fxBase), gdzie „fxNew” oznacza średni kurs międzybankowy z poprzedniego miesiąca, pokazany przez Reuters; a „fxBase” oznacza średni kurs międzybankowy z miesiąca w chwili wydania Potwierdzonego Zamówienia, jak pokazuje Reuters. Jeżeli wzrost kursu wymiany o więcej niż dziesięć procent (10%) wpłynie zarówno na USD, jak i na CHF, należy zastosować następującą formułę: ((fxNew USD/ fxBase USD)) + (fxNew CHF/ fxBase CHF) / 2).

Różnica w stosunku do ceny podanej w Potwierdzonym Zamówieniu zostanie dodana do każdej faktury lub oddzielnie fakturowana przez ALCHEM obciążając Klienta.

 1. PŁATNOŚCI I DOMYŚLNE PŁATNOŚCI

4.1 O ile w Potwierdzonym Zamówieniu nie podano inaczej, płatność zostanie dokonana na podstawie gotówki netto, którą ALCHEM otrzyma w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia faktury przez ALCHEM.

4.2 Wszystkie płatności będą dokonywane bez potrąceń z tytułu jakichkolwiek opłat bankowych, podatków i bez potrąceń lub innych roszczeń wzajemnych, z wyjątkiem potrąceń z bezspornymi i / lub możliwymi do wyegzekwowania roszczeniami wzajemnymi.

4.3 W przypadku opóźnionej płatności Klient będzie opóźniony bez konieczności dalszego powiadamiania lub przypominania. ALCHEM może, bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków prawnych dostępnych dla ALCHEM, naliczać odsetki od wszelkich zaległych płatności w wysokości dwunastu procent (12%) rocznie od wymagalnego dnia obliczanego codziennie, aż wszystkie zaległe kwoty zostaną spłacone w całości. Wszelkie koszty i wydatki poniesione przez ALCHEM w związku z pobieraniem zaległych płatności (włącznie, między innymi uzasadnione honoraria adwokackie, honoraria ekspertów, koszty sądowe i inne wydatki związane z postępowaniem sądowym) są na rachunek Klienta.

4.4 Wszelkie reklamacje dotyczące faktury należy zgłaszać ALCHEM na piśmie w ciągu 20 (dwudziestu) dni od daty wystawienia faktury. Po tym terminie uznaje się, że Klient zaakceptował fakturę.

 1. DOSTAWA I OPÓŹNIENIE

5.1 O ile w Potwierdzonym zamówieniu nie podano inaczej, wszystkie dostawy Produktów będą objęte CIP (przewóz i ubezpieczenie opłacone) do wskazanego miejsca przeznaczenia. Termin CIP będzie miał znaczenie zdefiniowane w najnowszej wersji INCOTERMS opublikowanej przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu we Francji w momencie Potwierdzonego Zamówienia.

5.2 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w Potwierdzonym Zamówieniu, wszelkie terminy lub daty dostawy przez ALCHEM są szacunkowe.

5.3 W przypadku opóźnienia w dostarczeniu jakichkolwiek Produktów, ALCHEM będzie opóźniony dopiero po otrzymaniu pisemnego przypomnienia przez Klienta, przyznając dodatkowy okres karencji wynoszący co najmniej trzydzieści (30) dni na dostarczenie Produktów. Po upływie tego okresu karencji Klient nie zostanie zwolniony z obowiązku przyjęcia dostawy Produktów, chyba że Klient niezwłocznie powiadomi ALCHEM na piśmie, że odstąpi od opóźnionej części Potwierdzonego Zamówienia.

5.4 ALCHEM jest uprawniony do dostarczenia Produktów określonych w Potwierdzonym Zamówieniu w częściach/partiach oraz do fakturowania każdej dostawy częściowej osobno.

 1. BADANIE I ZGODNOŚĆ ZE SPECYFIKACJAMI

6.1 Przy dostawie Klient zbada Produkty i upewni się, że dostarczone Produkty spełniają uzgodnione specyfikacje dla Produktów określone w Potwierdzonym Zamówieniu lub, w przypadku braku uzgodnionych specyfikacji, do najnowszych specyfikacji zastosowanych przez ALCHEM w momencie dostawy Produktów („Specyfikacje”).

6.2 Reklamacje dotyczące Produktów należy składać w formie pisemnej i muszą one zostać przesłane do ALCHEM nie później niż 7 (siedem) dni od daty dostawy w odniesieniu do wszelkich wad, zaniechań lub braków, które wynikałyby z rozsądnej kontroli przy dostawie, oraz 7 (siedem) dni od daty, w której jakiekolwiek inne roszczenie (np. wady ukryte) było lub powinno było być widoczne.

6.3 Gwarancja na naprawione lub wymienione części Produktów nie będzie przekraczać okresu pierwotnego okresu gwarancji.

6.4 Wady części Produktów nie uprawniają Klienta do odrzucenia całej dostawy Produktów, chyba że nie można racjonalnie oczekiwać, że Klient zaakceptuje dostawę pozostałych, wadliwych części Produktów. Ewentualne reklamacje nie wpływają na zobowiązanie Klienta do zapłaty za Produkty.

 1. PRZENIESIENIE RYZYKA I WŁASNOŚCI

7.1 Ryzyko związane z produktami przechodzi na Klienta zgodnie z obowiązującym Incoterm (patrz punkt 5.1).

7.2 Prawo własności do Produktów nie przejdzie na Klienta, a pełna prawna i faktyczna własność Produktów pozostanie w ALCHEM, jeżeli i dopóki ALCHEM nie otrzyma pełnej zapłaty za Produkty, w tym kosztów takich jak odsetki, wydatki i Podatki.

 1. OGRANICZONA GWARANCJA

8.1 ALCHEM gwarantuje, że w dniu dostawy Produktów i przez okres (i) dwunastu (12) miesięcy od daty dostawy Produktów lub (ii) upływu okresu trwałości Produktów zgodnie ze Specyfikacjami , w zależności od tego co nastąpi wcześniej, Produkty będą zgodne ze Specyfikacjami.

8.2 Jeśli i w zakresie, w jakim Produkty naruszają taką gwarancję, ALCHEM może według własnego uznania i w rozsądnym czasie albo (i) naprawić bezpłatnie Klientowi, (ii) wymienić Produkty za zwrot wadliwych Produktów do ALCHEM lub (iii) wystawić notę ​​kredytową w wysokości oryginalnej ceny faktury i za zwrot wadliwych Produktów do ALCHEM.

8.3 Zobowiązanie ALCHEM-u do naprawy, wymiany lub uznania będzie uzależnione od otrzymania przez ALCHEM terminowego powiadomienia o każdej domniemanej niezgodności Produktów zgodnie z Sekcją 6 oraz w stosownych przypadkach, zwrotu Produktów do ALCHEM na koszt Klienta.

8.4 W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, powyższa gwarancja i związane z nią środki zaradcze są wyłączne i zastępują wszelkie inne gwarancje, oświadczenia, warunki lub inne warunki, wyraźne, dorozumiane, ustawowe, umowne lub w inny sposób, w tym , bez ograniczeń, jakakolwiek gwarancja przydatności handlowej, przydatności lub przydatności do określonego celu, lub brak naruszenia jakichkolwiek roszczeń z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej dotyczącego Produktów.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

9.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z lub w związku z Produktami będą wyłączną własnością ALCHEM.

9.2 Sprzedaż Produktów nie będzie, domyślnie ani w żaden inny sposób, przekazywać żadnych licencji wynikających z jakichkolwiek praw własności intelektualnej związanych ze składami i / lub zastosowaniami Produktów, a Klient wyraźnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko naruszenia praw własności intelektualnej z powodu użycia Produktów, pojedynczo lub w połączeniu z innymi materiałami lub w dowolnej operacji przetwarzania.

 1. OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Łączna całkowita odpowiedzialność ALCHEM za wszelkie roszczenia wynikające z Produktów lub w związku z nimi pod jakimkolwiek tytułem będą w odniesieniu do każdego Potwierdzonego Zamówienia ograniczona do bezpośrednich szkód poniesionych przez Klienta i w żadnym wypadku nie będą przekraczać ceny Potwierdzonego Zamówienia w związku z którym doszło do szkody.

10.2 ALCHEM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie, wynikowe lub karne szkody lub straty, koszty lub wydatki, ani za szkody wynikające z utraconej wartości firmy, utraconej sprzedaży lub zysku, straty przewidywanych opóźnień oszczędności w dostawie, zakłóceń działalności, utraty wartości innych towarów, roszczeń osób trzecich lub jakichkolwiek innych czystych strat ekonomicznych, a także wynikających z naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, wprowadzenia w błąd, zaniedbania lub w inny sposób.

10.3 Ograniczenia odpowiedzialności określone w Sekcji 9 nie mają zastosowania w przypadku szkód spowodowanych przez ALCHEM w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego lub w przypadku, gdy obowiązkowe prawo przewiduje nieograniczoną odpowiedzialność.

 1. SIŁA WYŻSZA

11.1 Żadna ze stron nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, koszty lub wydatki powstałe w wyniku lub w związku z jakimkolwiek opóźnieniem, ograniczeniem, ingerencją lub niewykonaniem jakichkolwiek zobowiązań wobec drugiej strony, spowodowanych okolicznościami niezależnymi od jej uzasadnionej kontroli, w tym między innymi siła wyższa, prawa i regulacje, środki administracyjne, embarga, nakazy lub dekrety jakiegokolwiek sądu, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, wybuch, wojna, terroryzm, zamieszki, sabotaż, wypadek, epidemia, strajk, lokaut, spowolnienie , zakłócenia pracy, trudności w uzyskaniu niezbędnej siły roboczej lub surowców, brak transportu lub awaria transportu, awaria zakładu lub niezbędnych maszyn, awaryjna naprawa lub konserwacja, awaria lub brak mediów, ale z wyłączeniem ograniczeń w zakresie transferu pieniędzy, kontroli kapitału lub awarii systemy transakcji płatniczych („siła wyższa”).

11.2 Po wystąpieniu jakiegokolwiek zdarzenia Siły Wyższej, strona cierpiąca w ten sposób niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę w formie pisemnego zawiadomienia, podając przyczynę zdarzenia i sposób, w jaki wpłynie to na wykonanie jego obowiązków wynikających z Potwierdzonego Zamówienia. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia obowiązek dostawy zostaje zawieszony na okres równy stracie czasu z powodu siły wyższej. Jeśli jednak zdarzenie Siły Wyższej będzie kontynuowane lub miałoby trwać przez okres dłuższy niż 60 (sześćdziesiąt) dni po planowanym terminie dostawy, każda ze Stron ma prawo anulować dotkniętą część Potwierdzonego Zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec drugiej Przyjęcie.

 1. ZMIANY W SPECYFIKACJACH

12.1 O ile Specyfikacje nie zostaną ustalone na określony czas lub ilość Produktów, ALCHEM zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Specyfikacji i / lub produkcji Produktów oraz do zastąpienia materiałów używanych do produkcji i / lub produkcji Produkty od czasu do czasu bez powiadomienia. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane w katalogach ALCHEM, arkuszach danych produktów i innych publikacjach opisowych dystrybuowanych lub publikowanych na jego stronach internetowych mogą odpowiednio zmieniać się od czasu do czasu bez powiadomienia.

12.2 Klient musi wykorzystywać i polegać wyłącznie na własnej wiedzy specjalistycznej, know-how i osądzie w odniesieniu do Produktów i korzystania z nich przez Klienta. Konsultacje zapewnione przez ALCHEM nie powodują żadnych dodatkowych zobowiązań.

 1. ZGODNOŚĆ Z PRAWAMI I NORMAMI

13.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Produktów może podlegać wymaganiom lub ograniczeniom wynikającym z dowolnego prawa, zarządzenia ustawowego, regulacji, kodeksu lub normy, w tym między innymi przepisów dotyczących produktów farmaceutycznych, kosmetycznych lub odżywczych („Przepisy i Standardy”). O ile i tylko w takim zakresie, w jakim zgodność określonego zastosowania Produktów z konkretnymi przepisami i normami jest wyraźną częścią Specyfikacji, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za (i) zapewnienie zgodności ze wszystkimi przepisami i Normami związanymi z zamierzonym wykorzystaniem Produkty oraz (ii) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, zatwierdzeń, pozwoleń lub zezwoleń na takie wykorzystanie.

 1. POUFNOŚĆ

14.1 Każda ze stron zachowa poufność wszystkich informacji, które można uznać za poufne („Informacje poufne”) uzyskane od drugiej strony zgodnie z niniejszymi GTC i/lub jakimkolwiek Potwierdzonym Zamówieniem lub w związku z nimi. Każda ze stron zgadza się, że nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych drugiej strony do celów innych niż wykonywanie swoich obowiązków lub egzekwowanie swoich praw wynikających z niniejszych warunków.

14.2 Powyższe obowiązki nie będą miały zastosowania, jeśli Informacje Poufne (i) były znane odbiorcy (bez obowiązku zachowania tych samych poufności) w dniu ich ujawnienia, (ii) nastąpiły po dniu ujawnienia, które zgodnie z prawem zostały uzyskane przez odbiorcę w w dobrej wierze od niezależnej strony trzeciej, która nie jest objęta żadnym obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do takich informacji poufnych, (iii) były w momencie ujawnienia lub stały się publicznie dostępne w inny sposób niż z powodu zaniedbania lub naruszenia przez odbiorcę ograniczenia określone w obowiązującej umowie lub innej umowie (iv) zostały niezależnie ustalone lub stworzone przez odbiorcę bez dostępu do jakiejkolwiek lub wszystkich informacji poufnych; lub (v) wymagają ujawnienia na podstawie zarządzenia lub dekretu właściwego sądu lub organu administracyjnego na mocy dowolnego prawa lub regulacji rządowej.

 1. ZAKAZ PRZEKAZYWANIA (ZAKAZ CESJI)

15.1 Żadna ze stron nie może scedować żadnych praw ani obowiązków wynikających z Potwierdzonego Zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, z wyjątkiem tego, że ALCHEM może (i) przenieść takie prawa i obowiązki na którekolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych lub na stronę trzecią przejmującą całość lub znaczna część jego aktywów lub działalności związanej z Produktami lub (ii) scedować roszczenia o zapłatę Produktów na rzecz osoby trzeciej w celu egzekucji długu.

 1. ZAWIESZENIE I ROZWIĄZANIE

16.1 Jeżeli Klient zalega z wywiązaniem się ze swoich zobowiązań wobec ALCHEM i nie zapewni ALCHEM odpowiedniej gwarancji działania Klienta przed datą planowej dostawy; lub jeśli Klient stanie się niewypłacalny lub nie będzie w stanie spłacić swoich długów w miarę dojrzewania lub zostanie postawiony w stan likwidacji (w celu innym niż odbudowa lub połączenie), lub jeśli jakiekolwiek postępowanie upadłościowe zostanie wszczęte przez Klienta lub przeciwko niemu, lub jeżeli powiernik lub syndyk lub administrator jest powoływany dla całości lub znacznej części majątku Klienta lub jeśli Klient zawiera akt układowy lub dokonuje cesji na rzecz swoich wierzycieli, wówczas ALCHEM może niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie, bez uszczerbku dla pozostałych praw:

(i) żądać zwrotu i odebrać wszystkie dostarczone Produkty, za które nie zapłacono; i/lub

(ii) zawiesić realizację lub zakończyć Potwierdzone Zamówienie Produktów oczekujących na dostawę, chyba że Klient dokona takiej płatności za Produkty z góry gotówką lub zapewni/zagwarantuje wystarczającą płatność za Produkty na rzecz ALCHEM.

 1. ZRZECZENIE

17.1 Niewyegzekwowanie przez ALCHEM w dowolnym momencie jakiegokolwiek postanowienia GTC nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się prawa ALCHEM do działania lub egzekwowania jakiegokolwiek takiego warunku, a na prawa ALCHEM nie będzie miało wpływu żadne opóźnienie, brak lub zaniechanie egzekwowania wszelkich takich postanowień. Żadne zrzeczenie się przez ALCHEM jakiegokolwiek naruszenia zobowiązań Klienta nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek innego wcześniejszego lub kolejnego naruszenia.

 1. ROZDZIELNOŚĆ I DOBRA WIARA

18.1 W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie GTC zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i wykonalność pozostałych postanowień i zostanie z nich wyłączone. Obowiązujące postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi lub wykonalnymi, które w miarę możliwości osiągną pierwotny handlowy oraz zamiar nieważnego postanowienia.

 1. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE JURYSDYKCJI

19.1 Prawa i obowiązki stron wynikające z GTC i / lub każdego Potwierdzonego Zamówienia podlegają prawu Szwajcarii. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania.

19.2 Strony zgadzają się, że wszelkie roszczenia wynikające z niniejszych GTC i / lub wszelkich Potwierdzonych Zamówień lub w związku z nimi, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów w Genewie w Szwajcarii, bez ograniczania jakichkolwiek praw do odwołania i bez uszczerbku dla prawa ALCHEM do przekazania sprawy do dowolnego innego właściwego sądu.

 1. PRZETRWANIE PRAW

20.1 Prawa i obowiązki stron będą wiążące i będą działać na korzyść stron i ich następców, dozwolonych cesjonariuszy, dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i przedstawicieli prawnych. Wygaśnięcie jednego lub więcej praw i obowiązków stron, z jakiegokolwiek powodu, nie będzie miało wpływu na te postanowienia GTC, które mają obowiązywać po takim wygaśnięciu.

 1. JĘZYK

21.1 Oryginalna wersja GTC jest sporządzona w języku angielskim. W przypadku jakiejkolwiek niespójności lub sprzeczności między wersją angielską a jakimkolwiek jej tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca.

KONTAKT Z NAMI

POPROŚ O ODDZWONIENIE LUB ZADAJ PYTANIE: